Kategoriler

#Revir
#Gündem

Lozan barış antlaşması QR Code

Google Genel Bilgiler > Lozan barış antlaşması

Lozan barış antlaşması

1.Görevbaşı Eğitim yönergesinin hazırlanması, yayınlanması ve revizyona tabi
tutulması hangi komutanlığın sorumluluğundadır?
a)Hv.K.K.lığının
b)Tak. Hv.K.K.lığının
c)Hv.Eğt.K.lığının
d)Hv.Tek.Ok.K.lığının

2.Birlik envanterine yeni giren bir silah ve teçhizatın öğretilmesi için planlanan üç ay süreli bir eğitim proğramı aşağıdakilerden hangisidir?
a)Ehliyet Seviyesini Yükseltme Eğitimi
b)Yetenek Artırma Eğitimi
c)Asli İhtisas Kazandırma Eğitimi
d)Tali İhtisas Kazandırma Eğitimi
3.Görevbaşı eğitimi...............................................olmak üzere iki kanallı olarak uygulanır.
a)Bilgi Ve İhtisas Kazandırma
b)Bilgi Ve Tali İhtisas Kazandırma
c)Bilgi Ve Beceri
d)Beceri Ve Çapraz Eğitim
4.Üst makamlardan denetleme ve kontrole gelen personel hata ve eksikleri hangi forma kaydeder?
a)HKF 460
b)HKF 461
c)HKF 459
d)HKF 641
5.Asli ihtisas kazandırma eğitimi kimlere uygulanır?
a)Aynı branşın bir başka ihtisasındaki 5 ehliyet seviyesindeki astsubaylara
b)Aynı branşın bir başka ihtisasındaki 7 ehliyet seviyesindeki astsubaylara
c)Aynı branşın 5 ehliyet seviyesindeki astsubaylara
d)Aynı branşın 7 ehliyet seviyesindeki astsubaylara
6.Eğitim devam ederken yeni İES yürürlüğe girmesi halinde eğitim hangi İES üzerinden yürütülür?
a)Eğitim eski İES üzerinden devam eder
b)Yeni İES üzerinden eğitim yeniden başlatılır eski İES imha edilir
c)Eski İES yenisi ile birlikte muhafaza edilerek enson verilen konudan itibaren yeni İES üzerinden devam ettirilir.
d)Yeni İES’in uygulaması kalan eğitim zamanına göre değişir
7.Komutanlık Eğitim Rehberi(KER) ‘nin hazırlama sorumluluğu kime aittir?
a)Hv.K.K.lığının
b)1.Tak. Hv.K.K.lığının
c)Tak. Hv.K.K.lıkları, Hv.Eğt.K.lığının ve Hv.Loj.K.lığı
d)Hv.Tek.Ok.K.lığının
8.Ehliyet seviyelerine göre 3 (yarı ehil) ehliyet seviyesindeki bir astsubayın genel olarak görev ve sorumluluklarını ifade eden cevap hangisidir?
a)Bilgi ve Becerisi vardır. Görevin tamamını yapar.
b)Sınırlı bilgiye sahiptir. Verilen görevin yapılmasında yardıma yardıma ihtiyaç duyar.
c)İhtisasına ait tüm usül ve teorileri bilir. Görevi tek başına doğru ve çabuk yapar
d)Bilgi ve Becerisi görevin tamamını yapmaya yeterlidir.
9.Eğitimi sona eren ve FORM 641’leri onaylanan eğitilenlerin GBE dosyalarına ne işlem yapılır?
a)İmha edilir.
b)1 yıl saklanır.
c)5 yıl saklanmak üzere arşive kaldırılır.
d)Sicil amiri tarafından şahsi dosyasına konur.
10.Tali ihtisas kazandırma eğitiminin süresi ne kadardır?
a)En az 1 ay
b)6 ay
c)12 ay
d)Süreyi Hv.Eğt.K.lığı belirler
11.Görev Başı Eğitiminin bilgi kanalı ne zaman başlar?
a)Eğitim Rehberinin alınmasıyla
b)GBE dosyasının alınmasıyla
c)GBE paketlerinin alınmasıyla
d)Ferdi çalışmayla
12.Sınıflandırma kurulunda görev alacak teknik üyenin belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi öncelikle seçilmelidir?
a)Aynı ihtisastan olan 7 ehliyet seviyeli astsubay
b)Aynı sınıftan ehil seviyeli bir astsubay
c)Meslek sahası aynı olan yüksek okul mezunu sivil
d)Yukarıdakilerden herhangi biri olabilir.
13.Görev Başı Eğitim çeşitlerinden olamayanı belirtiniz?
a)İ.K.E
b)E.S.Y.E
c)Y.A.E
d)T.İ.K.E
14.GBE paketlerine gelen değişiklikleri işleme sorumluluğu kime aittir?
a)Eğitilene
b)Eğiticiye
c)Nezaretçiye
d)GBE astsubayına
15.Asli ihtisas kazandırılacak personel kim tarafından emredilir?
a)Üs Komutanı
b)Hv.Eğt.K.
c)Tak. Hv.K.K.
d)Hv.K.K.
16.Yetenek artırma eğitiminin süresi ne kadardır?
a)1 ay
b)3 ay
c)6 ay
d)12 ay
17.Hava Kuvvetleri dışındaki birlik ve kurumlara atanan 3-5 ehliyet seviyeli astsubaylar azami kaç yıl sonra tekrar Hv.K.K.lığı bünyesine alınmalıdır? Tali ihtisas kazandırma eğitiminin süresi ne kadardır?
a)2 yıl sonra
b)3 yıl sonra
c)3 ve 5 ehliyet seviyeli astsubaylar Hv.K.K.lığı bünyesi dışına atamaları yapılamaz
d)Garnizon kalış süresi sonunda
18.Aşağıdakilerden hangisi Hv.K.K.lığının görev ve sorumluluklarından değildir?
a)GBE yönergesi hazırlamak.
b)GBE semineri tertip etmek
c)Personel temin yetiştirme planına göre astsubay yetiştirmesini sağlamak
d)Komutanlık Eğitim Rehberi (KER) hazırlamak ve revizyon etmek
19.Her türlü yol denendiği halde GBE’ne alınamayan astsubayın ehliyet seviyesini yükseltmek için yapılan sınav hangi makamın sorumluluğundadır?
a)Hv.K.K.lığının
b)Tak. Hv.K.K.lığının
c)Hv.Eğt.K.lığının
d)Birlik K.lığının
20.GBE dosyası ön kapak 2. ve 3. bölümler kim tarafından işlenir?
a)Eğitilen
b)Eğitici
c)Nezaretçi
d)1.sicil amiri
21.İES’lerin onay makamı neresidir?
a)Hv.K.K.lığı
b)Tak. Hv.K.K.lıkları ve eşidi birlik K.lıkları
c)Hv.K.K.nı ve Müstakil Birlik K.
d)Hv.Eğt.K.nı
22.GBE başarı belgesi (FORM 469)kimler için doldurulur?
a)3 ehliyet seviyesine yükselen astsubaylara
b)5 ehliyet seviyesine yükselen astsubaylara
c)7 ehliyet seviyesine yükselen astsubaylara
d)5 ve 7 ehliyet seviyesine yükselen astsubaylara
23.Birliklerden gelen 2 adet FORM 459’lar nerelerde muhafaza edilir?
a)1 tanesi eğitilenin GBE dosyasına, diğeri sicil amirine
b)1 tanesi eğitilenin GBE dosyasına, diğeri birlik idari kısmına
c)1 tanesi eğitilenin GBE dosyasına, diğeri GBE kısım amirine
d)1 tanesi eğitilenin GBE dosyasına, diğeri ast birlik GBE idarecisine
24.Asli ve Tali ihtisas kazandırma eğitiminde başarısız olanlar ne zaman tekrar eğitime alınırlar?
a)Müteakip eğitim döneminde
b)Bir yıl sonra
c)Bir üst rütbeye terfiden sonra ilk eğitim döneminde
d)2. defa eğitime tabi tutulmazlar
25.GBE paketleri ile uygulanan bilgi kanalında volümlerin süreleri;
a)Hv.K.K.lığınca; GBE yayın indeksinde
b)Hv.Eğt.K.lığınca; GBE yayın indeksinde
c)Tak. Hv.K.K.lığınca ; GBE yayın indeksinde
d)Birliklerce GBE yayın indeksinde gösterilir
26.Oklu öğreniminden sonra bir astsubayın mesleki gelişimi “askeri ihtisaslarında yetki ve sorumluluğu giderek artan görevlere atanma ile birlikte aşağıdakilerden hangisi ile sağlanır?
a)Kurslar
b)Görev Başı Eğitimi
c)Görev Tercübesi
d)Hepsi
27.GEP ve İES revizyon teklif formu aşağıdakilerden hangisidir?
a)FORM 355
b)FORM 462
c)FORM 469
d)FORM 641
28.Seferberlik tatbikatı

Yorum Yaz!

Kufur, hakaret iceren yorumlar onaylanmayacaktir..
Ziyaretcilerimizin IP Numaralari Gerektiginde Yasal islemler icin Kayit Altinda Tutulmaktadir.

Yorum Yok
Facebook Twitter Google+