Kategoriler
Burç Yorumları

Karışık Bilgiler

Gazeteler


POSTA

HURRİYET

SABAH

GÜNEŞ

FANATİK

AKŞAM

HABERTÜRK

MİLLİYET

FOTOMAÇ

RADİKAL

STAR

ZAMAN

Diğer GazetelerRemoveIT Pro Enterprise

Programlar
Tan?t?m:
RemoveIT Pro Enterprise, popüler antivirüs yaz?l?mlar?n?n bulamad??? zararl?lar? bulabilen bir güvenlik yaz?l?m?d?r.

Sisteminiz üzerinde derin tarama yaparak zararl?lar? tan?mlamakta ve ard?ndan tercihinize göre temizleme ve karantinaya alma i?lemlerinden birini uygulaman?z? sa?lamaktad?r.

Temizleme i?lemi ile zararl?n?n bula?m?? oldu?u alanda olu?turdu?u hasar giderilip sisteme hiçbir zarar vermeden silinmesi, karantina i?lemi ile de zararl?n?n etkisiz hale getirilip güvenli bir ?ekilde tutulmas? sa?lan?yor.

Virüsleri, internet solucanlar?n? (worm), truva atlar?n? (trojan), kötü niyetli yaz?l?mlar? (malware), casus yaz?l?mlar? (spyware), reklam amaçl? yaz?l?mlar? (adware) tan?mlama kapasitesine sahip olan yaz?l?m daha birçok ek özelli?i de yap?s?nda bulundurmaktad?r.

??lem Yöneticisi (Process Manager)
Sistem üzerinde etkin biçimde çal??makta olan uygulamalar? görmenize ve bunlardan istediklerinizi sonland?rman?za yard?mc? olan araçt?r. Bilindi?i üzere sisteminize bula?an baz? zararl?lar etkin biçimde çal??maya ba?lamakta ve kendisini etkin uygulamalar?n aras?na eklemektedir. Bu araçla listeyi denetleyerek ?üphelendi?iniz uygulamalar? sonland?rman?z amaçlanm??t?r.

Hizmet Yöneticisi (Services Manager)
Tüm Windows ve yaz?l?m hizmetlerini görebilece?iniz bu araç sayesinde istedi?iniz hizmeti ba?latabilir ve durdurabilirsiniz. Ayr?ca seçili bir hizmetin devreye girme biçimini de (kendili?inden, elle) de?i?tirebilirsiniz. Her bir hizmet için detay bilgilerini de alma ?ans?n?z bulunmaktad?r. Bu alan? sistem bilgisi iyi olmayan kullan?c?lar?n çok dikkatli kullanmalar? gerekmektedir.

Ba?lang?ç Dosyalar? (Startup Files)
Windows i?letim sistemi aç?ld???nda kendili?inden devreye girerek çal??maya ba?layan uygulamalar?n düzenlemesini yapabilece?iniz araçt?r. Baz? zararl?lar sistem aç?l???nda etkin olmak için buraya yerle?mektedir. Yapman?z gereken tan?mad???n?z, ?üphelendi?iniz uygulamalar? inceleyerek devre d??? b?rakmaktad?r. Bu sayede sisteminiz temiz biçimde aç?lacakt?r.

Yukar?daki üç araçta sistem güvenli?i aç?s?ndan oldukça önemlidir. Küçük boyutuna ra?men bu ek özellikleri de sunan yaz?l?m sade ama i?levsel bir yap?ya sahip oldu?unu göstermektedir. Tuttu?u kay?tlarla yap?lan taramalar hakk?nda bilgi alman?z da sa?lanmaktad?r. Ayr?ca hata raporu göndermeniz de mümkündür.

RemoveIT Pro Enterprise standart sürümünden ayr? olarak kendili?inden güncelleme ve gerçek zamanl? koruma özelliklerine sahiptir.

Not: Yaz?l?m? 15 günlük deneme süresinin ard?ndan kullanabilmeniz için 15 dolar ödeyerek sat?n alman?z gerekmektedir.


[Sağ Tıklayın Hedefi Farklı Kaydet Yapınız]
Bu Programın Full sürümünü sitemizde bulamazsınız programı satın almak için resmi sitesi ile irtibata giriniz.
v 0. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10

Facebook Twitter Google+