Kategoriler
Burç Yorumları

Karışık Bilgiler

Gazeteler


POSTA

HURRİYET

SABAH

GÜNEŞ

FANATİK

AKŞAM

HABERTÜRK

MİLLİYET

FOTOMAÇ

RADİKAL

STAR

ZAMAN

Diğer GazetelerWhite Backup Professional

Programlar
Tan?t?m:
White Backup, veri yedeklemesi için kullanabilece?iniz bir yaz?l?md?r. Etkili ve esnek yap?da görev olu?turabilir. White Backup çal??an i?lemlerin görevlerinin yürütülmesine dayan?yor. Program?n ana penceresinde ba?lat?lan görevleri, özet plan ve k?sayollar? görebilirsiniz. Buna benzer birçok görev olu?turabilirsiniz. Program; kopyalama, ta??ma, paketleme, paket açma, dosya silme, çöp kutusuna dosya ta??ma ve program çal??t?rma gibi 7 özellik içerir.

Özellikleri
 • Yedekleme/kurtarma i?levleriyle esnek görev eylemi gerçekle?tirebilir.
 • Ek ayar olmaks?z?n ço?u görevi otomatik yapabilir.
 • Görevleri ad?m ad?m olu?turabilir.
 • Zamanlay?c?yla görev ba?latabilir.
 • Klavyeden k?sayollar atanabilir.
 • Günlük ayr?nt?l? rapor olu?turabilir.
 • Parolayla dosyalar? koruyabilir.
 • Dosya s?k??t?rma düzeyini ayarlayabilir.
 • Tarih, zaman ya da ar?iv dosyaya say?sal sayaç eklenebilir.
 • Ç?kt? klasörleri hiyerar?ik yap?da olu?turabilir.
 • Detayl? program yard?m menüsüne sahiptir.
 • Ayn? anda benzer görevler yürütülebilir.

  Program?n lisansl? fiyat? ise 29.95$`d?r

 • [Sağ Tıklayın Hedefi Farklı Kaydet Yapınız]
  Bu Programın Full sürümünü sitemizde bulamazsınız programı satın almak için resmi sitesi ile irtibata giriniz.
  v 0. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10

  Facebook Twitter Google+