Kategoriler
Burç Yorumları

Karışık Bilgiler

Gazeteler


POSTA

HURRİYET

SABAH

GÜNEŞ

FANATİK

AKŞAM

HABERTÜRK

MİLLİYET

FOTOMAÇ

RADİKAL

STAR

ZAMAN

Diğer GazetelerSüt - Yem Müstahsil Program?

Programlar
Tan?t?m:
Süt ve yem ticareti yapan firmalar için geli?tirilmi? kullan?m? kolay bir programd?r. Al?nan ve sat?lan süt, yem gibi ürünlerin takibini yapar. Süt firmalar?n?n muhasebecileri ve süt kooperatifleri için kolayl?klar sa?lar. Özellikle köylerden süt toplayan firmalar için oldukça kullan??l? bir programd?r.

Program?n Özellikleri:
- YTL uyumlu
- Sigorta (Ba?kur, SSK), stopaj ve mera fonu kesintisi yapabilme
- Pratik i?lemler penceresi yard?m?yla h?zl? veri giri?i
- ?stenilen tarih aral???nda yap?lan al?? i?lemleri için müstahsil makbuzu düzenleyebilme
- Maliye için stopaj listesi olu?turma
- ?ki tarih aral???nda al?nan raporlar?n Word ve Excel`e aktar?labilmesi
- Müstahsillerden al?nan süt kar??l???nda verilen ürünlerin takibi
- Tarihe göre toplam borç/alacak takibi ve raporlanmas?
- Detayl? stok i?lemleri ve i?lem türü olarak grupland?r?lmas?
- Yap?lan al?? ve sat?? i?lemlerinin mü?teri ismiyle birlikte her bir ürün için sto?a kaydedilmesi
- Bilgileri diske ve CD/DVD`ye yedekleme
- Müstahsilleri mevkilerine ve yapt?klar? i?e göre grupland?rma
- Al??/sat??/tahsilat/ödeme i?lemleri ve raporlama
- Müstahsiller için ürün, cari tip, mevki ve sigorta kesintisi tan?mlama
- Tek bir ekranda ki?inin tüm hareketlerini görebilme
- Her cari i?lem sonucunda de?i?en mü?teri bakiyesinin detayl? bir ?ekilde listelenmesi
- Cari i?lemlerin i?lem türü olarak grupland?r?lmas?
- Kullan?c? olu?turma
- ?stenilen tarih aral???nda tüm cari hareketleri veya istenilen cari hareketleri izleme ve raporlama
- Kolay kurulum ve pratik çal??ma
- Program?n kullan?m?n? ad?m ad?m anlatan detayl? yard?m ve kullan?m dosyas?

Program kurulduktan sonra:
Kullan?c? Ad?: a
?ifre: 1


[Sağ Tıklayın Hedefi Farklı Kaydet Yapınız]
Bu Programın Full sürümünü sitemizde bulamazsınız programı satın almak için resmi sitesi ile irtibata giriniz.
v 0. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10

Facebook Twitter Google+